Nobina: Q1 2020

Nobinas logga.
Nobina, ett av bolagen i min utdelningsportfölj, rapporterade för en knapp månad sedan för Q1 2020 (1 mars - 31 maj). Jag har inte hunnit gå igenom rapporten än så jag gör det nu. I kvartalet påverkades de negativt både på grund av kontraktsmigreringar samt av den pågående pandemin.

Siffrorna nedan avser Q1 2020 med Q1 2019 inom parentes:
  • Nettoomsättningen uppgick till 2 509 MSEK (2 749), en minskning med 8,7% (-8,1% är organiskt och -0,6% är valutaeffekter).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 70 MSEK (152), en minskning med 54%.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 21 MSEK (76).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,24 SEK (0,87) före utspädning.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 568 MSEK (331).
Resandet med buss i Norden har halverats sedan utbrottet av covid-19 och för Nobinas uppdragsgivare har detta inneburit kraftigt minskade biljettintäkter. Dock påverkar detta inte Nobina i så stor utsträckning som man kan tro.

En del av Nobinas intäkter kommer från incitamentsavtal där Nobina får mer betalt om fler reser med deras bussar. Det är bara dessa avtal som direkt påverkas av det minskade resandet och incitamentsavtalen utgör normalt cirka 20% av de totala intäkterna. Det är därför som omsättningen bara har minskat organiskt med 8,1% samtidigt som antalet resenärer har halverats.

Förra året migrerades kontrakt gällande totalt 1 100 bussar av Nobinas cirka 3 800, och eftersom att kontrakten är mindre lönsamma i början av kontraktsperioden har detta påverkat både omsättningen och resultatet negativt under perioden. Kontraktsmigreringen kommer att ha en fortsatt effekt även under nästa kvartal, men från och med Q3 förväntas endast mindre påverkan. Sedan förra året har den viktade genomsnittliga åldern på kontraktsportföljen sjunkit från 5,3 år till 4,8 år på grund av kontraktsmigreringen.

Något som oroade mig lite var att Nobina har deltagit i upphandlingar gällande 472 bussar (varav 189 Nobina har kört tidigare), men har bara vunnit kontrakt för fyra bussar. Dock har kontrakt motsvarande 288 bussar överklagats, så det kan förändras framöver.

Om man tittar på hela förra året så ser det dock bättre ut. Under verksamhetsåret 2019/2020 vann Nobina kontrakt motsvarande 432 bussar av totalt 2 026 (det vill säga cirka 21%). Detta är i alla fall något som jag ska hålla koll på i nästa rapport.

Bortsett från det så tycker jag att under omständigheterna så gick Nobinas andra kvartal ganska bra. Antalet resenärer halverades, men Nobinas omsättning minskade bara med 8,1% organiskt vilket visar på stabilitet hos intäkterna.

Läs mer: Nobinas rapporter

Kommentarer